شرکت تعاونی برفره

 تولید کننده واگن باری

شرکت سایمان صنعت کیا

ساخت انواع قطعات منفصله

شرکت صدر کار کیا

نگهداری و تعمیرات ناوگان ریلی

شرکت آیریا تدبیر کیا